Filiální kostel archanděla Michaela

Název: filiální kostel archanděla Michaela
Identifikátor: 8-56/1
Obec: Světlá Hora, m.č. Dětřichovice
Lokalizace: parc.č.: 49, stav.
Statut památky: KP

Jednolodní zděná omítaná architektura na půdorysu kříže z let 1771-1773 s věží nad bočným vstupem, před hlavním vstupem pod kruchtou předsíň. Chrámový prostor zaklenut pruskou klenbou. Havarijní stav. Mobiliář kostela rozprodán. V současné době opravena střecha,2 dveře, zpevněna statika, darovaný obětní stůl, podstavec, ambón a lavice.Bohoslužba 2 x do roka. Hřbitovní zeď v rekonstrukci, hřbitov zdemolován.
V roce 1983 byl zanesen do Krajského seznamu památkové péče jako kulturní památka celostátního významu zvon z roku 1564 v dětřichovickém kostele .

Historie kostela:

Dříve byl kostel dřevěný, podle výpovědi svědků zde byl nad dveřmi letopočet 1532, vyrytý a vybarvený červenou barvou. Kostel měl malou sakristii, 1 oltář a 2 zvony.Pravděpodobně sloužil jako protestantská modlitebna, čemž by mohlo svědčiti to, že na nejstarším a největším kostelním zvonu byl prý až do jeho znovuvysvěcení v.r.1749 vyražen obraz Martina Luthera. Z počátku patřily Dětřichovice do farnosti Široké Nivy( Bretonova). V letech 1771-73 byl kostel znovu postaven z kamene a cihel za podpory bretnovského faráře Kristiána Brůcknera, dětřichovického rychtáře Jana Jiřího Beyera a krnovské knížecí lichtenštejnské vrchnosti.Stavitelem byl krnovský knížecí stavitel Martin Klement a tesař Anton Thiel z Bruntálu, který zhotovil všechny části ze dřeva. Na stavbě pracovalo 296 práceschopných z Dětřichovic. Kostel měl uvnitř kupulovitou klenbu , hudební kruchtu s úzkými shodami a rákosovým stropem.Na jižní straně byla přistavěna věž. V kostele byly 2 oltáře. Hlavní s dřevěnou mensou, tabernáklem,byl zeleně mramorován a ozdoben zlaceným listovím, na obou stranách byli bílí zlacení andělé, štafíroval ho Anton Jurschek. Oltářní obraz Madony s dítětem byl od malíře Greipla z r. 1774 a zaplatili ho , stejně jako celý oltář , rychtář Beyer. Kostel měl 2 zvony. Větší vážil 5,5 centýřů a byl na něm český nápis : Jan Plebán konkař a zvonař ulil tento zvon 1564. Druhý zvon vážil 4 centýře a byl zde nápis : 1607 . Adam Schraubadres. Divina populo pia Classica Canto Vilmina Discutio Funera ploro pia. Roku 1786 byly Dětřichovice odloučeny od bretnovské fary a vytvořena samostatná lokální kuracie, později povýšena na farnost, patronem se stal místo krnovské vrchnosti náboženský fond.V r. 1802 byl kostel zcela nově pokryt. R. 1819 byl opatřen 3. zvon s nápisem: HO B.V. MARIAE S. IOH. BAP.FUDITW.STRAUB.OLOMUTII. 1819, který daroval Michael Gottwald, obchodník z Andělské Hory se svou manželkou Marianou. Obec zřídila na své vlastní náklady zvonovou stolici.

Podle popisu z r. 1880 byl kostel nedávno opatřen kotvami a od té doby je v dobrém stavu. Měl pěknou klenbu a uprostřed jižní strany lodi štíhlou věž s hodinami, které již léta stojí.Uvnitř byl hlavní oltář s obrazem archanděla Michaela a boční oltář s obrazem P. Marie Pomocné, kazatelna zdobená uměleckou ornamentikou a zpovědnice , dále hudební kruchta s varhanami.

V r. 1882 vyl renovován hlavní oltář, v r. 1885 boční oltář, který renovoval Paul Assmann z Opavy. Roku 1909 se píše, že kostel je klenutý pochou kopulí, která měla povážlivé trhliny a proto byl za faráře Aloise Hlaváče épatřena kotvami.Podle popisu měl kostel předsíň s cementovou dlažbou, záklopovým stropem a břidličnou střechou .Loď měla 2 vstupy, cementovou dlažbu v chodbičce a presbytáři a cihlovou dlažbu pod lavicemi, klenbu se 3 klenebními kotvami a 7 oken.Bylo zde 38 lavic s 240 místy.Na hudební kruchtu vedlo dřevěné schodiště , podkruchtí bylo klenuté. Krov byl dřevěný a střecha krytá břidlicí.Sakristie měla břidličnou dlažbu, klenbu,1 okno s mříží, 1 vstupní dveře a střechu krytou na podestách.Věž měla vstupní dveře, břidličnou dlažbu, dřevěné schody, strop a podlahu na podestách, 1 kruhové a 4 žaluziová okna, dřevěnou zvonovou stolici, krov a střechu krytou břidlicí. V roce 1919 bylo zřízeno elektrické osvětlení.V rpce 1943 byl kostel pojištěn na 67000 marek. Vnitřní vybavení i s 1 zvonem ve věži bylo pojištěno na 11000 marek.

Průvodce "Noci kostelů 2010"

Dětřichovice vždy patřily k tzv. opavským vesnicím a po rozdělení opavského vévodství v roce 1377 připadly do vévodství krnovského až do roku 1742. Kostel v Dětřichovicích vystavěl knížecí stavitel Michael Clement. Za zničujících husitských válek a křížové výpravy Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad, došlo k vypálení a posléze zpustnutí na padesát let několika vesnic, mezi ně patří i Dětřichovice.

Tento kostel byl postaven na místě staršího dřevěného kostelíku, nad jehož dveřmi byl vyrytý letopočet 1558. Tento kostel měl malou sakristii, jeden oltář a 2 zvony. Nynější kostel byl postaven v letech 1771-1773 podle projektu Michaela Clementa z roku 1770. Hypotéza, která se zdá věrohodná je to, že Michaeli Clementovi měl jako vzor posloužit poutní kostel sv. Anny na Anaberku. Tento názor vznikl na základě toho, že oba kostely vykazovaly některé shodné znaky, obzvlášť podobný byl způsob umístění věže, který nebyl z celé oblasti tak obvyklý. Kostely zde měly věže situované v podélné ose. Kostel sv. Anny projektoval Jiří Fridrich Gans. Stavba kostela sv. Michaela v Dětřichovicích byla započata za podpory tehdejšího far&aa cute;ře pana Christiána Brücknera, místního správce Johana Jiřího Beyera a krnovské knížecí lichnšejské vrchnosti. Tesařské práce prováděl bruntálský tesařský mistr Anton Thiel. Na stavbě pracovalo 296 poddaných z Dětřichovic. Kostel byl vysvěcen v roce 1794 bretnovským farářem Christiánem Brücknerem. Na zdejší poměry je stavba až monumentální a velmi cenný mobiliář, který je již zčásti minulostí, svědčí o tom, že obec byla dříve velmi bohatá. Věžní makovice byla nasazena 11.srpna 1774. Obec Dětřichovice měla v uvedeném roce 84 domů se 700 obyvateli.

Filiální kostel archanděla Michaela sešel v důsledku ukončení bohoslužeb. V letech 1980-1996 byl několikrát vykraden, vnitřek kostela zničen a mobiliář rovněž odcizen. Podařilo se zachránit jen zlomek z jeho nesmírně cenného mobiliáře, který se zde vrátí později. V roce 1998 byl zařazen do seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek na území Moravy a Slezska, který vydal ministr kultury ČR. Jeho stav byl alarmující. Místní lidé se snažili zachránit tento kostel. Práce byly započaty v roce 2001. Doposud byly provedeny tyto opravy: oprava střechy celého kostela, byla provedena elektrická přípojka, statické zajištění kostela, vyrobeny 3x nové dveře, oprava věže kostela, nové schody. Dále bylo upraveno okolí kostela, opravená hřbitovní zeď, která byla osazena novou vstupní branou.

Do kostela byl vrácen historický zvon, který byl dlouhá léta v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Za II. Světové války byl tento zvon odebrán a rekvírován pro válečné účely. Byl zachráněn, ale po válce se do Dětřichovic nevrátil. Do kostela byl vrácen opravený po 66 letech.

Při sundání makovice 24.5.2005 byly nalezeny v papírovém obalu významné písemnosti a mince. Ty byly uloženy v archivním fondu farní úřad Dětřichovice. Pamětní zápis z roku 1774, pamětní zápis z roku 1874, dokument z roku 1874 – nečitelný a silně poškozený. (zatím uložený v konzervační dílně v Opavě). Dále bylo nalezeno 7 mincí z období vlády Marie Terezie a 5 mincí z období vlády Františka Josefa I. Mezi těmito předměty byly dvě miniaturní modlitbičky z roku 1774, které byly přiloženy do nové makovice.

V zápise bylo uvedeno, že předtím zde byl dřevěný kostel postavený v roce 1558, ve kterém se sloužily bohoslužby 215 let. Byl pro zchátralost stržen. Jsou tam také uvedeny ceny obilí v době zahájení a ukončení stavby. Připomíná se i to, že celé slezsko trpělo válkou z Pruskem trvající 22 let od smrti císaře Karla VI. Utrpělo zvláště město Krnov, které muselo platit tzv. výpalnou daň, čímž se velmi zadlužilo. Dále se připomíná ztráta části Slezska – odtržení území až po řeku Opavu v Linhartově až do domu rakouského. Město Bruntál podle zápisu během 14 let 2x vyhořelo. Poprvé vyhořela polovina včetně kostela, podruhé také kostel a celé město i části předměstí.

 detrichovice@centrum.cz